Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Onay
WhatsApp uygulaması üzerinden paylaşmış olduğum kişisel verilerime ilişkin aydınlatma metnini okudum, anladım.İletişim kişisel verimin sunucuları yurtdışında bulunan WhatsApp ile paylaşılmasına açık rızam onayım vardır.

Whatsapp Uygulaması ile İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Reddet
Onayla
Ana Sayfa Logo

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Tedarikçi Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Tedarikçimiz;

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Veloterm Isıtma Soğutma Sistemleri İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Veri Kategorileri

Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, imzanız,

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz,

Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, dava dosyasındaki bilgileriniz,

Müşteri İşlem Verisi

Fatura bilgileriniz, senet bilgileriniz, çek bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, firma unvanı bilginiz,

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Güvenlik kamerası kayıtlarınız,

Mesleki Deneyim Verisi

Kişi unvanınız,

 

 

 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;

· Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,

· Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet alım süreçlerini yürütebilmemiz,

· Finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,

· Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,

· Tedarik zinciri süreçlerini yürütebilmemiz,

· İş sağlığı, güvenliği süreçlerini yürütebilmemiz,

· Lojistik faaliyetlerini yürütebilmemiz,

· Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,

· İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

 

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

 

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için, gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için bankalara, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine, kanunda yer alan teknik önlemleri yerine getirebilmek amacıyla bilişim firmasına ve muhasebe işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için  zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkelere uygun olarak;

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,                      

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-posta, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Veloterm Isıtma Soğutma Sistemleri İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu: Veloterm Isıtma Soğutma Sistemleri İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yenişehir Mah. Osmanlı Bulv. No:5/B D:31-32 Pendik/İstanbul

E-Posta: info@veloterm.com

 

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.